ჩვენ შესახებ

გუნდი

ირინა მილორავა

გენერალური დირექტორი

ირაკლი გალდავა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ეკა ლოლუა

საერთაშორისო მდივანი

თამარ ბარსონიძე

მთავარი იურისტი

გუგა კუპრაძე

ბაზრის ანალიტიკოსი

დათო ჯოგიაშვილი

სავაჭრო ოპერაციების ოფიცერი