დაიწყე ვაჭრობა

გახდი ბირჟის მონაწილე

 

ბირჟაზე ვაჭრობისათვის აუცილებელია ბირჟის მონაწილედ რეგისტრაცია. ბირჟის მონაწილედ რეგისტრაციისათვის აუცილებელი მოთხოვნებია:

  • პოტენციურ მონაწილეს უნდა ჰყავდეს კვალიფიციური სავაჭრო წარმომადგენელი, რომელიც მონაწილის სახელით ივაჭრებს ბირჟაზე
  • პოტენციურ მონაწილეს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც აუცილებელია ვაჭრობისათვის
  • პოტენციური მონაწილე დარეგისტრირებული უნდა იყოს დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირად საბალანსო ბაზრის ოპერატორთან ან იყოს დაბალანსების ჯგუფის წევრი

პირმა, რომელიც აკმაყოფილებს მონაწილედ რეგისტრაციისათვის აუცილებელ მოთხოვნებს, რეგისტრაციის განცხადით უნდა მიმართოს ბირჟის ოპერატორს დღით ადრე და დღიური ბაზრის წესების შესაბამისად.

 


  მოსალოდნელი განახლების შესახებ

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2020 წლის  12 ნომებრის #58 დადგენილებით დაამტკიცა ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების თანახმად, სენბიმ დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის შედეგად 2021 წლის 1 მარტამდე უნდა შეიმუშავოს და კომისიას დასამტკიცებლად წარუდგინოს დღით ადრე და დღიური ბაზრების წესების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ბირჟაზე მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის ფორმა.

 

ის ელექტროენერგეტიკული საწარმოები, რომელთაც, კონცეფციის შესაბამისად, ეკისრებათ დღით ადრე ბაზარზე ვაჭრობის ვალდებულება, 2021 წლის 23 ივნისამდე უნდა დარეგისტრირდნენ დღით ადრე  ბაზრის მონაწილეებად, დღით ადრე და დღიური ბაზრების წესების მე-12 მუხლის შესაბამისად.

 

იხილეთ სრული ინფორმაცია გარდამავალი ღონისძიებების შესახებ

 


დღით ადრე და დღიური ბაზრის მონაწილედ რეგისტრაციასთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: mail@genex.ge, ან დაგეგმეთ ონლაინ შეხვედრა პლატფორმის მეშვეობით