დაიწყე ვაჭრობა

სავაჭრო წარმომადგენლების სერტიფიკაცია

''ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრის წესების'' მე-13 მუხლის თანახმად, ბირჟაზე ბაზრის მონაწილის სავაჭრო წარმომადგენელს წარმატებით უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული ბირჟის ოპერატორის მიერ ორგანიზებული გამოცდა. “სენბის”, როგორც ბირჟის ოპერატორს, ევალება ენერგეტიკულ ბირჟაზე ვაჭრობაში გამოცდის ორგანიზება, სისტემატურად, “ბაზრის წესებით" განსაზღვრული პერიოდულობით.

“სენბის” სერტიფიკაციის სამსახური აცნობიერებს სერტიფიკაციის პროცესში მიუკერძოებლობის მნიშვნელობას, მართავს ინტერესთა კონფლიქტს და უზრუნველყოფს მისი საქმიანობის ობიექტურობას. 

იმისათვის, რომ სავაჭრო წარმომადგენლების გამოცდებისა და სერტიფიკაციის პროცესში უზრუნველყოფილი იყოს მიუკერძოებლობა, კომპეტენტურობა, ეფექტიანობა და გამჭვირვალობა, “სენბიმ” მიიღო გადაწყვეტილება, დანერგოს ISO 17024 სტანდარტი - “შესაბამისობის შეფასება - ზოგადი მოთხოვნები პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების მიმართ” (სსტ ისო/იეკ 17024 : 2012/ 2012). 

 

  რეგისტრაციის მიმდინარე ეტაპი

როგორც მოგეხსენებათ, 2021 წლის აპრილიდან, სენბი პერიოდულად ატარებს სავაჭრო წარმომადგენლების გამოცდას.      

მომდევნო გამოცდა ჩატარდება 28 ივლისს, 15:00 საათზე. გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის, თითოეულმა გამოსაცდელმა კანდიდატმა შევსებული/ხელმოწერილი ''სავაჭრო წარმომადგენლის გამოცდაზე რეგისტრაციის შესახებ განცხადების” ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატში) უნდა გამოაგზავნოს ''სენბის'' ელ.ფოსტის მისამართზე (mail@genex.ge). კანდიდატი ვალდებულია ხელმოწერილი განცხადება (ორიგინალი) წარმოადგინოს გამოცდის დღეს საგამოცდო ცენტრში.  

ივლისის თვის გამოცდაზე რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 21 ივლისი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია როგორც ქართულ, ასევე, ინგლისურ ენაზე.

 

   სერტიფიკაციის დოკუმენტები

რესერტიფიკაცია შეიძლება მოითხოვოს პირმა, რომელსაც გაუუქმდა სერტიფიკაცია. ამისათვის, მან განცხადებით უნდა მიმართოს სენბის სერტიფიკაციის სამსახურს.

კანდიდატს უფლება აქვს გაასაჩივროს სერტიფიკაციასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება, 1 კვირის ვადაში. “სენბის” სერტიფიკაციის სამსახური ვალდებულია 1 კვირის ვადაში განიხილოს საჩივარი და გაუგზავნოს კანდიდატს დასაბუთებული პასუხი. თუ განხილვის შედეგად მიიჩნევა, რომ კანდიდატს უნდა მიეცეს სერტიფიკატი, იმავე ვადაში გაიცემა სერტიფიკატიც.

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს უფლება სამსახურს მიმართოს პრეტენზიით, რომელსაც “სენბის” სერტიფიკაციის სამსახური განიხილავს 1 კვირის ვადაში და განმცხადებელს აცნობებს დასაბუთებულ პასუხს.

2021 წლის 16 აპრილს, ბირჟაზე სავაჭრო წარმომადგენლის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტი