ჩვენ შესახებ

ინფორმაცია აქციონერებისთვის

აქციონერთა მე-8 საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება 

სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის“ სამეთვალყურეო საბჭოს 2022 წლის 15 მარტის, #11/2022 მე-5 საოქმო გადაწყვეტილების საფუძველზე,  ასევე,  „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, 

დაგეგმილია სენბის რიგით მე-8 აქციონერთა საერთო კრების გამართვა

თარიღი: 2022 წლის 29 აპრილი, 12:00 სთ

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, კ. ხეთაგუროვის ქ. #36 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ

დანართები