ჩვენ შესახებ

ინფორმაცია აქციონერებისთვის

მეწარმეთა შესახებ კანონიდან ზოგიერთი საინფორმაციო მუხლი

აქციონერთა მე-12 საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება 

 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, 

გაიმართება სენბის აქციონერთა რიგით მე-12 საერთო კრება (წლიური კრება)

თარიღი: 2023 წლის 22 მაისი, 12:00 სთ

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, კ. ხეთაგუროვის ქ. #36 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ

დანართები

აქციონერთა მე-11 წლიური საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება 

 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, 

გაიმართება სენბის აქციონერთა რიგით მე-11 საერთო კრება (წლიური კრება)

თარიღი: 2023 წლის 30 მარტს, 12:00 სთ

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, კ. ხეთაგუროვის ქ. #36 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ

დანართები

აქციონერთა მე-10 საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება 

 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, 

გაიმართება სენბის აქციონერთა რიგით მე-10 საერთო კრება

თარიღი: 2022 წლის 22 სექტემბერი, 12:00 სთ

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, კ. ხეთაგუროვის ქ. #36 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ

დანართები

აქციონერთა მე-9 საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება 

 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, 

გაიმართება სენბის აქციონერთა რიგით მე-9  საერთო კრება

თარიღი: 2022 წლის 30 ივნისი, 12:00 სთ

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, კ. ხეთაგუროვის ქ. #36 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ

დანართები

აქციონერთა მე-8 საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება 

სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის“ სამეთვალყურეო საბჭოს 2022 წლის 15 მარტის, #11/2022 მე-5 საოქმო გადაწყვეტილების საფუძველზე,  ასევე,  „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, 

გაიმართება სენბის აქციონერთა რიგით მე-8 საერთო კრება 

თარიღი: 2022 წლის 29 აპრილი, 12:00 სთ

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, კ. ხეთაგუროვის ქ. #36 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ

დანართები