ბაზრის მონაცემები

ბაზრის მონაცემები

ამ განყოფილებაში გამოქვეყნდება საჯარო ინფორმაცია, რომლის გამოქვეყნება კანონმდებლობით ევალება ბაზრის ოპერატორს. გარდა სავალდებულოდ გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციისა, სენბი ასევე გამოაქვეყნებს სხვა ინფორმაციას, რომელიც არ წარმოადგენს კომერციულ საიდუმლოებას, ასევე - ბაზრის პერიოდულ მიმოხილვას.