< სენბი

სიახლეები

განახლდა ორგანიზებული ბაზრების ამოქმედების გაერთიანებული გეგმა

აქართველოს ენერგეტიკულმა ბირჟამ და საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორმა, ერთიანი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, განაახლეს დღით ადრე და საბალანსო ბაზრების გაშვების ერთიანი გეგმა.

დოკუმენტი ეფუძნება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ 2021 წლის  24 ივნისს #16 დადგენილებით შეტანილ ცვლილებებს „ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის №58 დადგენილებაში.

იხილეთ ორგანიზებული ბაზრების ამოქმედების გაერთიანებული გეგმა.

გეგმასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ შესაბამისი ბაზრის ოპერატორებს. 

  • საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორი - სსე: infoBM@gse.com.ge
  • დღით ადრე და დღიური ბაზრების ოპერატორი - სენბი: mail@genex.ge